Bra åtgärder för bättre luftkvalitet

Luftvårdsförbundets sekreterare Mathilda Johansson har samlat konkreta tips på vad som kan göras för att konkret förbättra luftkvaliteten i våra tätorter. 

 • Planera för bostäder med minimal biltrafik.
  Går det att leda om biltrafik från befintliga bostadsområden? Låg bebyggelse ger mer luftomsättning jämfört med höga hus och instängda gaturum.
 • Bygg gång- och cykelinfrastruktur separerad från biltrafik.
  Parkeringsmöjligheter även för elcykel.
  Belysning vinterhalvåret.
 • Begränsa biltrafik i centrum.
  Ordna parkeringar för personer, som har svårt att gå och som saknar handikappstillstånd. Skylta senior- eller funktionsparkeringar.
 • Begränsa hastigheten.
  Lägre hastighet ger mindre avgasutsläpp. Håll hastighetsbegränsningar.
 • Minska hinder som leder till inbromsning och acceleration.
  Sträva efter jämn, mjuk körning. Rondeller, eller som det egentligen heter: cirkulationsplatser, är bra.
 • Bygg ut elbilsinfrastruktur.
  Eldrift är bra vid i huvudsak körning i tätorter. Slitagepartiklar, PM10, uppstår även med eldrift.
 • Träd i stadsmiljö.
  Träd renar från partiklar. Välj träd som inte ger upphov till stora mängder pollen, som många människor är allergiska mot.
 • Begränsa rumsvärmare (trivselkaminer) i täta villaområden.
  Rökrör kan vara så korta att röken går in i grannvillors ventilation. Ibland eldas för stöduppvärmning när avsikten egentligen är myseldning. Effektiv förbränning som ger låga utsläpp måste ske vid hög temperatur mot ackumulatortank. Rumsvärmare är inte byggda för hög förbränningstemperatur. Det är även bens(A)pyren i vedrök som är farlig.
 • Tidig och upprepad gatusopning på våren av sand för halkbekämpning med maskiner som arbetar med luft och suger upp sanden istället för att virvla runt med sopmaskiner.
 • Informera om däckval. Välj dubbfria nordiska vinterdäck där det är möjligt.
 • Planera bort genomfartstrafik.
  Utreda om genomfartstrafik genom tätorter kan gå runt istället.
 • Attitydförändring till kollektivtrafik.
 • Planera för förbättrad kollektivtrafik.
  Bra exempel är närtrafik, res kollektivt från dörr till dörr, eller beställningstrafik
 • Fortsätt bygg ut fjärrvärme.
  Begränsa vedeldning som primär uppvärmningskälla vid nybyggnation av villor.
Foto: Martin Wargren, Länsstyrelsen