Pressmeddelande: Årsmöte med visioner för framtiden

Arsmote ordforandeklubba

2019-04-09

Varje år dör cirka 8 000 människor i Sverige till följd av luftföroreningar. Inom EU är motsvarande siffra cirka 800 000. I Sverige är det alltså drygt 30 gånger fler som dör av luftföroreningar än vad som omkommer i trafikolyckor! Det vill vi ändra på.

Kronobergs luftvårdsförbund är en ideell förening där företag, kommuner, myndig-heter och aktörer från näringslivet samverkar. Förbundet startade 1986 för att mäta och följa det sura nedfallets inverkan på skogen.

Luftvårdsförbundet samordnar kommunernas luftövervakning och driver ett program för mätningar av luftkvalitet i länets tätorter. Resultaten ligger till grund för beslut som påverkar människors hälsa. Luftvårdsförbundets mätningar visar att luftkvaliteten avsevärt har förbättrats mot då mätningarna startade. Det sura svavelnedfallet har idag minskat till hanterbara nivåer.

Luftvårdsförbundets mätningar bidrar med värdefull information

Mätningarna ger viktig information om vår luftkvalitet och vad som behöver åtgärdas för att nå miljökvalitetsmålet Ren luft. Mätningarna kan även bidra med underlag inför planering och utformning av nya områden.

Förbundet följer nivåerna av luftföroreningar i länets största tätorter (en per kommun) där partikelhalter av storleken PM10 och PM2,5, kvävedioxid samt bensen i Älmhult mäts. Mätningarna visar att luften i tätorterna generellt är bra. Däremot måste åtgärder vidtas mot halten av grövre partiklar som är för hög under delar av året och delar av vardagar när det är mycket trafik.

Luftvårdspris, presentationer och framtidsspaning

I samband med årsmötet delas årets luftvårdspris ut. IVL medverkar med presentationer om nedfallet av svavel och kväve och resultat från förbundets mätningar i länet. Julia Ahlrot, Chef strategi och Omvärldsrelationer VEAB, medverkar med en framtidsspaning som ska ligga till grund för en workshop om hur förbundet bör förbereda oss för att stötta våra medlemmar inför framtidens utmaningar.

Media hälsas välkomna att delta på årsmötet. Anmäl gärna deltagande i förväg till Lars Jeppesen på telefon 0470-413 98.
Tid och plats: Torsdagen den 11 april 2019, kl. 8:30?12:30.
Växjö Kommun, Västra Esplanaden 18, Växjö. Lokal: A-salen
För ytterligare information:
Mathilda Johansson, sekreterare Kronobergs luftvårdsförbund
Telefon 0372-78 92 83
Ingemar Hugosson, ordförande Kronobergs luftvårdsförbund.
Telefon 070-337 16 20
Louise Ellman Kareld
Telefon 010-223 78 96