Underlätta för barnperspektiv i samhällsplaneringen

bild från Luft & Miljö Barns hälsa 2017 på en sotpartikel i en lungblåsa

2017-12-12

Barn är inte små vuxna, de är ute mer och andas i större utsträckning in utomhusluften än vuxna. Förskolor och skolor ligger ofta nära trafikerade vägar.

Att barns hälsa inte utsätt för risker är en utmaning för samhällsplaneringen och det behövs bra underlag som en hjälp i planeringen. Naturvårdsverkets nya, utmärkta rapport tar fasta på barnens behov i samhällsplaneringen.

Naturvårdsverket har sammanställt, och presenterar, på ett utmärkt och lättillgängligt sätt, de senaste årens forskning och resultat om hur barn påverkas av miljön i sin vardag. Skriften borde finnas på varje politikers och tjänstepersons bord.

Rapporten finns på fliken med Rapporter bland "Övriga rapporter med anknytning till luftkvalitet" eller Naturvårdsverkets hemsida.