Årsmöte med resultat från tätortmätningar och nedfallet av kväve och svavel under 2016

Hasse Bengtsson och Eva Hallgren Larsson.

2017-04-25

Vid årsmötet presenterades de senaste resultaten från mätningar av luften i länets tätorter och nedfall av kväve och svavel.

Kronobergs luftvårdsförbund hade årsmöte den 21 april 2017. Årsmötet gav förbundets ordförande Ingemar Hugosson förnyat förtroende. Årsmötet uppmärksammade Skogsstyrelsens Hasse Bengtsson som efter 25 år i förbundets styrelse tackades med blomma och diplom. Hasse har varit med i styrelsen sedan 1992 och varit vice ordförande sedan 2012.

Per Erik Karlsson från IVL informerade om att försurningsfrågan inte alls är överspelad och att vi måste vara försiktiga vid skogsbruk och inte plocka ut alla näringsämnen vid avverkning eftersom den näringsbrist som då uppstår i marken innebär en ytterligare försurning.

Karin Persson från IVL presenterade resultaten från de tätortsmätningar som görs samordnat i länets kommuner och informerade om den skyldighet alla kommuner har att ha kunskap om sin luftkvalitet. Genom det samordnade tätortsprogrammet uppfyller länets samtliga kommuner denna skyldighet.

Ett beslut som fattades på mötet var att styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheten att utöka antalet provytor inom Krondroppsnätet till fyra i länet igen.

Frågor besvaras av
Eva Hallgren Larsson
Kronobergs luftvårdsförbunds sekreterare.