God luftkvalitet i Kronobergs län under 2015

bild nyhet tatortsmatningar 2016 Mathilda Johansson matplats Oxtorget Ljungby

2016-07-19

Både mätningar och beräkningar tyder på att luftkvaliteten är relativt god i länet. Resultaten visar inga överskridanden av miljökvalitetsnormer.

Luftkvaliteten är viktig för vårt generella hälsotillstånd. I Sverige, som generellt anses ha ren och fin luft, beräknas 20 gånger fler människor dö av luftföroreningar (5 500 per år) än av trafikolyckor (250 per år).

Under 2015 noterades halter under, eller i nivå med, angivna preciseringar inom miljökvalitetsmålet Frisk Luft. Det största problemet utgör grova partiklar, PM10, i likhet med de flesta övriga tätorter i Sverige. I Ljungby och Växjö har halterna av dessa under de senaste fem åren varit på en sådan nivå att mätningar krävs på minst en plats inom samverkansområdet.
I Älmhult förekommer tydligt förhöjda halter av butylacetat, ett flyktigt organiskt ämne, som förknippas med påverkan från någon industri eller hantering av lösningsmedel. Extra undersökningar har genomförts för närmare utvärdering. Luftvårdsförbundet och Älmhults kommun arbetar vidare med frågan.

I rapporten redovisas, utöver ovan nämnda halter, även kvävedioxid, som är högst på mätplatsen i Växjö, mindre partiklar, som uppvisar de högsta nivåerna i Tingsryd, samt bensen, som enbart mäts i Älmhult i länet.

Kronobergs län är ett samverkansområde för kontroll av luftkvalitet, där alla kommuner deltar. Programmet är en kombination av mätningar och beräkningar. Samverkan ger underlag för en samlad bedömning av situationen i länet.

Rapporten Tätortsprogram i Kronobergs län 2015 finns bland rapporterna på fliken Rapporter/Länkar.

Frågor? Kontakta Eva Hallgren Larsson Luftvårdsförbundets sekreterare och luftexpert, se fliken "kontakt".