Tätortsmätningar - för att veta vilka luftföroreningar som finns i tätorterna

Mätningar av partiklar, kvävedioxid och flyktiga organiska ämnen

Mätplatsen på Oxtorget i Ljungby 2016. Foto Mathilda Johansson

Genom tätortsprogrammet mäts luftens innehåll av partiklar, kvävedioxid och flyktiga organiska ämnen (däribland bensen) i Ljungby, Växjö och Älmhult. Under 2017 mättes dessutom partiklar och kvävedioxid vid tillfälliga mätplatser i Lessebo och Uppvidinge. 2018 var de tillfälliga mätplatserna i Tingsryd och Alvesta och 2019 är de i Markaryd och Älmhult. Under perioden 2020 till 2022 återkommer man till samma mätplatser som tre år tidigare.

Prover analyseras av IVL och för beräkningarna används SMHI:s spridningsmodell SIMAIR. Resultat presenteras i fliken Rapporter. De presenteras också tillsammans med mätdata från övriga orter som ingår i URBAN-mätnätet och som drivs av IVL. Data och rapporter finns tillgängliga på www.ivl.se.

Såväl mätningar som beräkningar visar att luftkvaliteten är relativt god i länet. I tätorterna är det generellt störst problem med förhöjda dygnsmedelvärden av partiklar PM10.

Resultaten för årets mätningar redovisas på Kronobergs luftvårdsförbunds årsmöte i april nästkommande år, och rapporten finns på förbundets hemsida under Rapporter och i DIVA, DIgitala Vetenskapliga Arkivet. Redovisning för 2019 års mätningar görs vid årsmötet i april 2019.

Länets kommuner är ett samverkansområde för mätning av tätortsluft

Kronobergs luftvårdsförbund har under flera år verkat för samverkan mellan länets kommuner kring kontroll av luftkvalitet, för att kontrollera att miljökvalitetsnormer följs och uppföljning av miljömål. Samordnare för Kronobergs samverkansområde är förbundets sekreterare Mathilda Johansson. 

Arbetet inleddes under 2006 genom att förekommande luftföroreningshalter beräknades, avseende 2003, i 17 av länets tätorter. För att kunna bekräfta beräkningsresultaten på sikt påbörjades ett tvåårigt mätprogram april 2007 - mars 2009  i de tre tätorterna Växjö, Ljungby och Älmhult, vilka enligt beräkningarna har sämst luftkvalitet av länets orter.

Mellan april 2009 och mars 2012 fortsatte mätningarna i samma omfattning som perioden innan. 

Tätortsprogrammet reviderades under 2011 och mellan mars 2012 och december 2016 innebar programmet fortsatt kombination av mätningar och beräkningar, men med återkommande mätningar även i länets fem övriga kommuner. För att hålla kostnaderna nere har tidsupplösningen för vissa parametrar minskat.

Under 2016 har mätprogrammet reviderats för perioden 2017-2022 och omfattar inte längre beräkningar. Sedan 1 januari 2017 görs mätningar på de tre fasta platserna samt återkommande mätningar även i länets fem övriga kommuner.

Programmet har beslutats fortsätta och det nuvarande mätprogrammet gäller mellan 2017 och 2021.

Om du vill jämföra resultaten av våra mätningar med andra städer i Europa, så kan du gå in på följande länk till European Environment Agency, där en sökfunktion finns till en mängd mätstationer för luftkvalitetskontroll, inklusive Kronoberg: Klicka här

Tillfällig referensmätare kontrollerar luftens innehåll av partiklar

Mellan den 12 april och 1 juli 2019 sitter det en referensmätare intill Grimm-instrument intill vår mätplats i gaturum i Växjö. Den mäter PM2,5 och PM10 precis som Grimm. Syftet med referensmätaren är att vara en extra kontrollmätare till GRIMM-instrumentet som kontinuerligt skickar data frän mätningarna till IVL Svenska Miljöinstitutet AB. 

Liknande referensmätningar sker också i bland annat Stockholm just nu.
Efter den 1 juli 2019 kommer den att flyttas till Råå på västkusten för att kontrollera mätningarna där.


Foto: Lars Jeppesen, Växjö kommun