Mätningar

Kronobergs luftvårdsförbund bedriver och finansierar mätningar och undersökningar för att belysa:

Nedfallsmätningar - försurande nedfall av luftföroreningar mäts genom krondroppsnätet som drivs av IVL på uppdrag av förbundet. Mätningarna inom krondroppsnätet presenteras på en egen sida. 

Kontroll av luftkvaliteten  - i bakgrundsluft 
                                      och i tätortsluft.

Bakgrundsluft

Halterna i luften av vissa ämnen (svaveldioxid, kvävedioxid, ammoniak och ozon) har mätts med s.k. passiva provtagare på en plats i länet (Tagel) t.o.m. september 2006. Resultatredovisning finns i de årliga tätortsrapporterna. 

Tätortsluft

Kronobergs luftvårdsförbund verkar för samverkan mellan länets kommuner kring kontroll av luftkvalitet, för att kontrollera att miljökvalitetsnormer följs och uppföljning av miljömål.

Under 2006 beräknades förekommande luftföroreningshalter i 17 av länets tätorter, avseende 2003. För att kunna bekräfta beräkningsresultaten på sikt påbörjades ett tvåårigt mätprogram i de tre tätorterna Växjö, Ljungby och Älmhult, vilka enligt beräkningarna har sämst luftkvalitet av länets orter. Programmet har fortsatt sedan dess. Programmet beskrivs i fliken Tätortsmätningar.

Resultaten av våra mätningar kan jämföras med andra städer i Europa, via följande länk till European Environment Agency, där en sökfunktion finns till en mängd mätstationer för luftkvalitetskontroll, inklusive Kronoberg.

Marknära ozon

Marknära ozon har mätts i två stationer i jordbrukslandskapet 1999-2003 med samma mätteknik. Från 2007 mäts marknära ozon kontinuerligt vid en station vid Asa Försökspark, i samverkan med Jönköpings läns luftvårdsförbund och med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. 

Marknära ozon mäts även inom "ozonmätnätet i södra Sverige" där Kronobergs län tyvärr inte längre medverkar. Resultat från mätningarna presenteras i fliken Rapporter. Resultat presenteras på IVL:s hemsida om ozonmätnätet

Mätningarna beskrivs i fliken Ozonmätningar.