Mätningar

Kronobergs luftvårdsförbund bedriver och finansierar mätningar och undersökningar för att belysa:

Nedfallsmätningar - försurande nedfall av luftföroreningar mäts genom krondroppsnätet som drivs av IVL på uppdrag av förbundet. Mätningarna inom krondroppsnätet presenteras på en egen sida.

Kontroll av luftkvaliteten  - i bakgrundsluft 
                                      och i tätortsluft.

Bakgrundsluft

Halterna i luften av vissa ämnen (svaveldioxid, kvävedioxid, ammoniak och ozon) har mätts med s.k. passiva provtagare på en plats i länet (Tagel) t.o.m. september 2006. Resultatredovisning finns i de årliga tätortsrapporterna. 

Tätortsluft

Kronobergs luftvårdsförbund verkar för samverkan mellan länets kommuner kring kontroll av luftkvalitet, för att kontrollera att miljökvalitetsnormer följs och uppföljning av miljömål.

Under 2006 beräknades förekommande luftföroreningshalter i 17 av länets tätorter, avseende 2003. För att kunna bekräfta beräkningsresultaten på sikt påbörjades ett tvåårigt mätprogram i de tre tätorterna Växjö, Ljungby och Älmhult, vilka enligt beräkningarna har sämst luftkvalitet av länets orter. Programmet har fortsatt sedan dess. Programmet beskrivs i fliken Tätortsmätningar.

Resultaten av våra mätningar kan jämföras med andra städer i Europa, via följande länk till European Environment Agency, där en sökfunktion finns till en mängd mätstationer för luftkvalitetskontroll, inklusive Kronoberg.

Aktuella preliminära dygnsmedelvärden för partiklar, PM10, kan man ta del av på Naturvårdsverkets hemsida. Man kan även följa antal dygn som PM10 har varit över 50 µg/m3 i Ljungby och Växjö på Naturvårdsverkets hemsida. Först när halterna varit högre än 50 µg/m3 under minst 35 dygn per år under en femårsperiod har miljökvalitetsnormen överskridits.

Marknära ozon

Marknära ozon har mätts i två stationer i jordbrukslandskapet 1999-2003 med samma mätteknik. Från 2007 mäts marknära ozon kontinuerligt vid en station vid Asa Försökspark, i samverkan med Jönköpings läns luftvårdsförbund och med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. 

Marknära ozon mäts även inom "ozonmätnätet i södra Sverige" där Kronobergs län tyvärr inte längre medverkar. Resultat från mätningarna presenteras i fliken Rapporter. Resultat presenteras på IVL:s hemsida om ozonmätnätet

Mätningarna beskrivs i fliken Ozonmätningar.