Historik

Länsstyrelsen sammankallade i februari 1986 en grupp tänkbara intresssenter till en överläggning för att diskutera luftförorenings- och försurningsfrågor i länet, till följd av en uppmärksammad skogsdöd i Sydsverige. Detta ledde till att en interimsstyrelse med Göran Ehrnst som ordförande utsågs att förbereda bildandet av ett luftvårdsförbund.

Kronobergs läns luftvårdsförbund bildades vid en stämma i Växjö den 3 oktober 1986. Samtidigt fastställdes arbetsprogram, medlemsavgift, fördelningsplan för utredningskostnader och en budget för verksamhetsåret 1987.

Förbundets medlemmar var vid bildandet länets åtta kommuner, 14 industriföretag och åtta övriga intressenter (Domänverket, Landstinget, LRFs länsförbund, Länsstyrelsen, Skogssällskapets Förvaltning AB, Skogsvårdsstyrelsen (numera Skogsstyrelsen Distrikt Kronoberg), Stiftsnämnden och Södra Skogsägarna).

Verksamheten har i huvudsak följt samma arbetsprogram alltsedan 1987 med Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (IVL) som konsult. En samordning av övervakningsprogrammet har skett med övriga län i Sydsverige för att ge möjlighet till gemensamma utvärderingar av resultaten. Medlemsantalet har minskat något genom åren.

Ordförande

Följande personer har varit ordförande i förbundet:
2014-         Ingemar Hugosson, Uppvidinge kommun
2011-2014 Marianne Eckerbom, Ljungby kommun
1991-2011 Carl-Gunnar Hagberg, Växjö kommun
1989-1991 Arne Ahnlund, Växjö Energi AB (VEAB)
1986-1989 Gunnar Ehrnst, AB Gotthard Nilsson

Sekreterare

Följande personer har varit sekreterare i förbundet:
2018-        Mathilda Johansson, Ljungby kommun
2010-2018 Eva Hallgren Larsson, Växjö kommun
1996-2010 Bruno Bjärnborg, Länsstyrelsen
1991-1996 Malte Sandberg, Växjö kommun
1989-1991 Gerd Irehammar, Växjö Energiverk AB (VEAB)
1986-1989 Karl-Göran Karlsson, Länsstyrelsen

Luftvårdspriset

År Pristagare Motivering (sammanfattat)
2019 Eva Hallgren Larsson För det stora engagemang och den stora kunskap om luftfrågor som Eva har och som Eva bidragit med i arbetet som sekreterare i Kronobergs luftvårdsförbund under 8 år.
2018 Daniel Erikson Som grundare och administratör av facebook-gruppen Cykla i Växjö verkar Daniel för att underlätta cykling.
2016 Volvo CE AB i Braås Sweden Världens första koldioxidneutrala produktionsanläggning för tillverkning av anläggningsmaskiner
2015 Stena Aluminium Ny rökgasrening, minskade utsläpp, återvinner spillvärmen, eliminierat störande lukt. Företagets miljöarbete är ett föredöme i Europa.
2014 Stefan Hermansson Löst problemet att distribuera i länet producerad biogas och möjliggör en växande marknad för förnyelsebart bränsle.
2013 Lars Lindgren Har med stort engagemang och envishet drivit på arbetet att med olika tekniker energioptimera Ljungby kommuns byggnader.
2011 Carl-Gunnar Hagberg Under hans ledning har förbundet bidragit med väsentligt kunskapsunderlag både globalt och nationellt såväl som i det regionala och lokala åtgärdsarbetet.
2010 Bruno Bjärnborg Mångårigt engagemang i föreningen
2007 Orrefors Kosta Boda Minskning av utsläpp genom systematiskt miljöarbete bl.a. produktutveckling
2006 Ulf Lettevall Initiativ till luftvårdsförbund
2002 Malte Sandberg Pionjärinsats för alternativa fordonsbränslen
2001 Lars-Olow Andersson (Polytech Composites) Kontinuitet i det svåra arbetet med att i praktiken införa rening för styren
2000 Swedwood AB Föredömligt exempel på framgång i miljöarbetet
1999 Växjö Energi AB Stora utsläppsminskningar.

Luftvårdspriset inrättades 1999

Styrelsen beslutade 1999 att inrätta  ett luftvårdspris som skulle utdelas årligen till den eller de som aktivt bidrar till att minska utsläppen av luftföroreningar eller på annat sätt bidrar till att främja luftvårdsarbetet i länet. 

§ 1
Luftvårdsförbundets miljöpris utdelas årligen till myndighet, kommun, företag, organisation, förening eller enskild som

- på ett aktivt och effektivt sätt bidrar till att minska utsläppen av luftföroreningar från mark, vatten, fasta anläggningar eller rörliga utsläppskällor.
eller
- genom opinionsbildning, kunskapsspridning eller liknande verkar för att minska utsläppen av luftföroreningar enligt ovan
eller
- på annat sätt främjar Luftvårdsförbundets verksamhet

§2
Priset utdelas efter beslut av förbundets styrelse på förslag av medlemmarna. Beslutet skall motiveras.

§3
Priset skall utgöras av plakett i trä med Luftvårdsförbundets logotype och pristagarens namn.

20-årsjubileum

Den 21 april 2006 anordnade Kronobergs luftvårdsförbund jubileumsårsmöte på Asa Herrgård.
Årets pristagare av luftvårdspriset 2006 blev Ulf Lettevall.
Här överlämnar ordföranden Carl-Gunnar Hagberg 2006 års luftvårdspris till Ulf Lettevall.

Pressmeddelande.