I debatten

På denna sidan samlar vi lästips och framförallt länktips på vad som händer inom luftforskning och vad som debatteras. 
Tipsa oss gärna!

Luftföroreningar gör dej korkad

Svenska Dagbladet publicerade den 3 okt 2018 artikeln "Ny forskning: Luftföroreningar gör dej korkad". Text ur artikeln: Forskarna, baserade i Kina, har samlat data om nivåerna av två av de värsta luftföroreningarna från biltrafik och kolkraftverk – kvävedioxid och svaveldioxid – och jämfört dem med data från kognitiva tester, i flera av landets storstäder. Sambandet var tydligt: ju mer föroreningar, desto sämre resultat i testerna. Både språkkunskaper och matematiska kunskaper sjönk i takt med att smutsnivåerna steg.

7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar

Trots att Sverige har bland Europas lägsta halter av luftföroreningar dör omkring 7 600 personer i förtid varje år på grund av exponering för framförallt kvävedioxid och partiklar. Varje dödsfall motsvarar en förlust av drygt elva levnadsår. De sammanlagda hälsoeffekterna beräknas kosta samhället motsvarande 56 miljarder kronor varje år.

Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet har utfört på uppdrag av Naturvårdsverket.
Studien visar att Sveriges befolkning exponeras för luftföroreningar i ungefär samma utsträckning som vid tidigare undersökningar, trots att föroreningshalterna i flera fall sjunker. Den oförändrade exponeringen kan sannolikt kopplas till pågående urbanisering och förtätningstrender, där en växande stadsbefolkning utsätts för den mer förorenade luften i städernas centrala delar.

– Exponeringseffekterna minskar inte trots att halterna av flera luftföroreningar sjunker. När fler människor flyttar till städerna blir det fler som utsätts för högre halter av luftföroreningar, säger Karin Sjöberg, chef för enheten Luftföroreningar och åtgärdsstrategier på IVL Svenska Miljöinstitutet. (inlagt 2018-11-27)

Varannan sjö är försurad i Kronobergs län

Dagen efter vårt årsmöte, den 21 april 2018, publicerade Smålandsposten en artikel om att varannan sjö är försurad i Kronobergs län med intervjuer av IVL:s medarbetare.

Ren luft håller på att bli en sällsynt lyxvara

Veckans affärer rapporterar om att 95 procent av världens befolkning av nära 8 miljarder människor andas luft som inte klara internationella riktlinjer för vad som är hälsosamt. Läs hela artikeln på VA.se. (inlagt 2018-04-23)

Science-artikel om utsläpp från konsument- och industiprodukter

Förr var det tillverkning av saker som gav miljöproblem (från punktkällor) men nuförtiden är det användningen som ger miljöproblem (diffusa källor). 
En artikel i den amerikanska tidskriften Science, visar att användningen av produkter står för hälften av utsläppen till luft. 
Artikeln har refererats i svenska media. Sveriges Radio 2018-02-16, Aktuell hållbarhet 2018-02-21, och i Ny teknik 2018-02-16. (Inlagt 2018-02-22.)

Luft & Miljö Barns hälsa 2017

Luft & miljö 2017 Barns hälsa fokuserar på barnen och hur de påverkas av den luftkvalitet som omger dem. Många barn växer idag upp i miljöer där dålig luft kan påverka deras hälsa.

Den här rapporten vill peka på de hälsoeffekter som finns på kort och lång sikt, men också berätta om möjligheterna att skapa en luftmiljö som är bra för barns hälsoutveckling och som bidrar till att vi når miljökvalitetsmålen.

Rapporten har tagits fram inom ramen för Naturvårdsverkets arbete med nationell miljöövervakning, och är fylld med innehåll dels av dem som utför övervakningen, men även av forskare vid universitet och högskolor, myndigheter och andra aktörer.

Skriften är tänkt att vara ett inspirationsdokument för handläggare på kommuner och länsstyrelser somarbetar med miljö- och planeringsfrågor med koppling till barn och deras hälsa samt för politiker. Med ett barnperspektiv vid planering och beslut hoppas vi att samhället banar vägen för en framtid med bättre luft för alla.

Naturvårdsverkets hemsida finns rapporten att ladda ner, samt länkar till mer information.  

Minskade utsläpp från vägtrafiken 2016

IVL:s pressmeddelande 2017-02-24
Utsläppen från den svenska vägtrafiken minskade med cirka fem procent under förra året, samtidigt som nybilsförsäljningen slog rekord. Nya mer bränslesnåla bilar men även en ökad användning av biodrivmedel, där HVO står för en stor del, är de huvudsakliga anledningarna till minskningen. Det visar statistik som IVL Svenska Miljöinstitutet och Trafikverket tagit fram.
Läs hela pressmeddelandet på IVL:s hemsida.  

Vedeldning och trafik största hoten mot luften i städerna

Hälsoeffektmätningar för Stockholm, Göteborg och Umeå visar att betydelsen av lokala utsläpp av luftföroreningar från vedeldning och vägtrafik är större än vad tidigare beräkningar på nationell nivå har visat. Mest förvånade är forskarna över vedeldningens stora betydelse, med effekter i form av dödlighet av samma storleksordning som den från trafiken. Nya studier i dessa områden visar också ett tydligt samband mellan exponeringen för sot och stroke.
I IVL:s pressmeddelande finns det en länk till rapporten.