I debatten

På denna sidan samlar vi lästips och framförallt länktips på vad som händer inom luftforskning och vad som debatteras. 
Tipsa oss gärna!

Så här blir du sjuk av smutsig luft beskriver SVT

SVT Nyheter beskriver på ett pedagogiskt sätt hur människokroppen påverkas av lutföroreningar, med avsnitt om hjärnan, lungor, hjärta, diabetes, fertilitet, foster och barn. På slutet beskrivs kortfattat effekterna av hushållsföroreningar samt ges en överblick över luftföroreningar i världen. (inlagt 2019-05-13)    

Låga årsmedelvärde av kväveoxider och partiklar i Växjö 2018

Luften i Växjö är den bästa sedan mätningarna började.

Artikel ur Aktuell hållbarhet den 9 maj 2019. 

Halter av små partiklar i luften vi andas

I media har partikelhalterna av luft uppmärksammats under mars månad 2019. Nedan har vi lagt upp de artiklar som berör vårt län. Senaste artikeln ligger överst. (inlagt under mars månad 2019)

Det är viktigt att veta var man mäter och vad. Det går inte att jämföra mätdata om luften på landet inne i en skog med en tät trafikmiljö. På Naturvårdsverkets hemsida beskrivs skillnaderna mellan de typer av mätstationer som används: Gaturum (gata med höga halter av luftföroreningar), Regional bakgrund (plats långt från trafik och luftföroreningsutsläpp) och Urban bakgrund (allmän plats i urban miljö, t.ex. parkmiljö eller torg i staden).

Bilden ovan visar tabellen med de 10 mätplatser nämns i artiklarna om AirVisual. I bilden finns längst till vänster en tabell med information och kommentarer om de olika mätplatserna.

I den första lokala artikeln, från 8 mars 2019, så står det "Av de mätningar som har gjorts på städer i Sverige har Växjö tredje sämst luft efter Malmö och Västra Hagen (en tätort i Kungsbacka kommun)".

Det går inte jämföra landsbygdens skogsluft med en stads trafikerade gator när en av de största källorna till PM2,5 är just biltrafik.

Artikel i Smålandsposten 2019-03-26

Debattartikel i Smålandsposten den 19 mars 2019

Artikel i Smålänningen den 13 mars 2019

Artikel i Smålandsposten den 8 mars 2019

Aftonbladet publicerade den 6 mars 2019 artikeln "Renaste och smutsigaste städerna i världen - och i Sverige" och med underrubriken "miljarder riskerar att dö i förtid". I artikeln publiceras samma lista på "Sveriges mest förorenade städer 2018", som inte bara är städer, utan innehåller mätdata från några av de renaste områdena i Sverige.

Kontaktperson Lars Jeppesen, Växjö kommun

385 000 dog av avgaser - på ett år

Enligt artikeln 385 000 dog av avgaser - på ett år på Sveriges radios hemsida är dieseln anledningen till hälften av dödsfallen i världen som inträffade på grund av bilavgaser år 2015. Artikeln från Ekot/TT publicerades den 27 februari 2019.   

En av rapportförfattarna, Joshua Miller, manar till handling för att ersätta förorenande fordon:
"Den stora påverkan på folkhälsan som dieseldrivna fordon i Europa har understryker behovet av utsläppsbegränsningar och möjlighet att se till att dessa efterlevs".

Länk till pressmeddelandet där det finns möjlighet att ladda ner artikeln (på engelska).

Ren luft gör oss smartare

Svenska Dagbladet publicerade den 3 okt 2018 artikeln "Ny forskning: Luftföroreningar gör dej korkad". Text ur artikeln: Forskarna, baserade i Kina, har samlat data om nivåerna av två av de värsta luftföroreningarna från biltrafik och kolkraftverk – kvävedioxid och svaveldioxid – och jämfört dem med data från kognitiva tester, i flera av landets storstäder. Sambandet var tydligt: ju mer föroreningar, desto sämre resultat i testerna. Både språkkunskaper och matematiska kunskaper sjönk i takt med att smutsnivåerna steg.

7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar

Trots att Sverige har bland Europas lägsta halter av luftföroreningar dör omkring 7 600 personer i förtid varje år på grund av exponering för framförallt kvävedioxid och partiklar. Varje dödsfall motsvarar en förlust av drygt elva levnadsår. De sammanlagda hälsoeffekterna beräknas kosta samhället motsvarande 56 miljarder kronor varje år.

Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet har utfört på uppdrag av Naturvårdsverket.
Studien visar att Sveriges befolkning exponeras för luftföroreningar i ungefär samma utsträckning som vid tidigare undersökningar, trots att föroreningshalterna i flera fall sjunker. Den oförändrade exponeringen kan sannolikt kopplas till pågående urbanisering och förtätningstrender, där en växande stadsbefolkning utsätts för den mer förorenade luften i städernas centrala delar.

– Exponeringseffekterna minskar inte trots att halterna av flera luftföroreningar sjunker. När fler människor flyttar till städerna blir det fler som utsätts för högre halter av luftföroreningar, säger Karin Sjöberg, chef för enheten Luftföroreningar och åtgärdsstrategier på IVL Svenska Miljöinstitutet. (inlagt 2018-11-27)

Varannan sjö är försurad i Kronobergs län

Dagen efter vårt årsmöte, den 21 april 2018, publicerade Smålandsposten en artikel om att varannan sjö är försurad i Kronobergs län med intervjuer av IVL:s medarbetare.

Ren luft håller på att bli en sällsynt lyxvara

Veckans affärer rapporterar om att 95 procent av världens befolkning av nära 8 miljarder människor andas luft som inte klara internationella riktlinjer för vad som är hälsosamt. Läs hela artikeln på VA.se. (inlagt 2018-04-23)

Science-artikel om utsläpp från konsument- och industiprodukter

Förr var det tillverkning av saker som gav miljöproblem (från punktkällor) men nuförtiden är det användningen som ger miljöproblem (diffusa källor). 
En artikel i den amerikanska tidskriften Science, visar att användningen av produkter står för hälften av utsläppen till luft. 
Artikeln har refererats i svenska media. Sveriges Radio 2018-02-16, Aktuell hållbarhet 2018-02-21, och i Ny teknik 2018-02-16. (Inlagt 2018-02-22.)

Luft & Miljö Barns hälsa 2017

Luft & miljö 2017 Barns hälsa fokuserar på barnen och hur de påverkas av den luftkvalitet som omger dem. Många barn växer idag upp i miljöer där dålig luft kan påverka deras hälsa.

Den här rapporten vill peka på de hälsoeffekter som finns på kort och lång sikt, men också berätta om möjligheterna att skapa en luftmiljö som är bra för barns hälsoutveckling och som bidrar till att vi når miljökvalitetsmålen.

Rapporten har tagits fram inom ramen för Naturvårdsverkets arbete med nationell miljöövervakning, och är fylld med innehåll dels av dem som utför övervakningen, men även av forskare vid universitet och högskolor, myndigheter och andra aktörer.

Skriften är tänkt att vara ett inspirationsdokument för handläggare på kommuner och länsstyrelser somarbetar med miljö- och planeringsfrågor med koppling till barn och deras hälsa samt för politiker. Med ett barnperspektiv vid planering och beslut hoppas vi att samhället banar vägen för en framtid med bättre luft för alla.

Naturvårdsverkets hemsida finns rapporten att ladda ner, samt länkar till mer information.  

Minskade utsläpp från vägtrafiken 2016

IVL:s pressmeddelande 2017-02-24
Utsläppen från den svenska vägtrafiken minskade med cirka fem procent under förra året, samtidigt som nybilsförsäljningen slog rekord. Nya mer bränslesnåla bilar men även en ökad användning av biodrivmedel, där HVO står för en stor del, är de huvudsakliga anledningarna till minskningen. Det visar statistik som IVL Svenska Miljöinstitutet och Trafikverket tagit fram.
Läs hela pressmeddelandet på IVL:s hemsida.  

Vedeldning och trafik största utmaningarna mot luften i städerna

Hälsoeffektmätningar för Stockholm, Göteborg och Umeå visar att betydelsen av lokala utsläpp av luftföroreningar från vedeldning och vägtrafik är större än vad tidigare beräkningar på nationell nivå har visat. Mest förvånade är forskarna över vedeldningens stora betydelse, med effekter i form av dödlighet av samma storleksordning som den från trafiken. Nya studier i dessa områden visar också ett tydligt samband mellan exponeringen för sot och stroke.
I IVL:s pressmeddelande finns det en länk till rapporten.