Kronobergs Luftvårdsförbund

Kronobergs läns luftvårdsförbund är en ideell förening med företag, kommuner, myndigheter och andra intressenter som medlemmar som påverkar luftmiljön eller har intresse av luftvård.

Förbundet organiserar och finansierar ett program med mätningar och effekter av försurande och gödande luftföroreningar. Förbundet har även en viktig roll i att samordna de olika kommunernas luftövervakning och driver ett program för samordnade mätningar och beräkningar av luftkvalitet i tätorter.

Information och redovisning av undersökningsresultat är viktiga delar av förbundets uppgifter. Verksamheten finansieras genom avgifter från medlemmarna, vilka för närvarande är 29 stycken. Medlemskapet förbättrar förutsättningar att leva upp till kravet i egenkontrollförordningen om att vara informerad om tillståndet i recipienten.

Vi vill bli fler medlemmar!

Skriv ut medlemsvärvningsfolder och dela ut till potentiella medlemmar!

Årsmötet 2019 genomfördes den 11 april 2019 hos Växjö kommun i Växjö. Handlingar och länk till presentationer ligger under fliken Aktuellt och protokollet finns under fliken Protokoll, så fort det är klart.

Luftvårdsförbundet är också ett debattforum för luftvårdsfrågor och förbundet ordnar regionala seminarier om luftvård. Vi genomförde ett Luftseminarium den 7 februari 2018. Information om innehållet och presentationer finns på en undersida till Rapporter.

För att stimulera till goda prestationer inom luftmiljöområdet utdelas ett årligt luftvårdspris.

Förbundet bidrar till länets miljömålsarbete

Illustration av Tobias Flygar

Regeringen beslutade 1999 om miljökvalitetsmålen, däribland miljökvalitetsmålet Frisk luft. Regeringen har slagit fast att det är allas ansvar att arbeta för att nå målen.

Länsstyrelserna har bland annat i uppdrag att följa upp hur det går att nå målen, och till det behövs mätningar och data, vilket tas fram inom ramen för regional miljöövervakning, som Länsstyrelsen samordnar. I Kronobergs läns program för miljöövervakning 2015-2020 framgår (på sidan 18) att strategin är att den övervakning inom luft som sker i länet, samordnas av Kronobergs luftvårdsförbund.